Elevator COP & LOP Displays

شرکت نوین کیا تک این افتخار را دارد که طیف وسیعی از نمایشگرهای آسانسور را روی پنل های خود نصب می نمایید:

۱- نمایشگر های داخل کابین و سر درب آسانسور:

نمایشگر رنگی ۷ و ۹ اینچ افقی آسانسور با سبک رترو وینتیج (Retro Vintage Style) 

نمایشگر رنگی ۷ و ۹ اینچ افقی آسانسور با ریموت کنترل و قابلیت پخش ۱۰ آلبوم تصویر متفاوت

نمایشگر رنگی ۷ و ۹ اینچی افقی آسانسور برای پنل داخل کابین و سر درب با قالب گرافیکی رترو وینتیج

نمایشگر رنگی ۷ و ۹ اینچ افقی آسانسور با ریموت کنترل و قابلیت پخش ۱۰ آلبوم تصویر متفاوت

نمایشگر رنگی ۱۰.۴ اینچ با قابلیت پخش فیلم و اعلام طبقه 

نمایشگر رنگی ۸ اینچ با قابلیت پخش فیلم و اعلام طبقه

نمایشگر رنگی ۱۰.۴ اینچ آسانسور با قابلیت پخش فیلم و اعلام طبقه

نمایشگر رنگی ۸ اینچ آسانسور با قابلیت پخش فیلم و اعلام طبقه

نمایشگر رنگی ۷ اینچ افقی آسانسور با قابلیت پخش ۸ آلبوم تصویر متفاوت

نمایشگر رنگی ۷ اینچ عمودی آسانسور با قابلیت پخش ۸ آلبوم تصویر متفاوت

 

 

 

 

 

نمایشگر لاتیس افقی سر درب و داخل کابین آسانسور 

نمایشگر لاتیس عمودی داخل کابین آسانسور 

 

 

نمایشگر لاتیس افقی سر درب و داخل کابین آسانسور

نمایشگر لاتیس عمودی داخل کابین آسانسور

 

 

 

 

 

 

 

نمایشگر گرافیکی عمودی داخل کابین آسانسور 

 

 

نمایشگر گرافیکی افقی سر درب و داخل کابین آسانسور

نمایشگر گرافیکی عمودی داخل کابین آسانسور

 

 

 

 

 

 

 نمایشگر گرافیکی ریزشی داخل کابین آسانسور

 

 

 

نمایشگر گرافیکی ریزشی داخل کابین آسانسور

 ۲- نمایشگر های طبقه آسانسور:

 نمایشگر لاتیس طبقه آسانسور

نمایشگر لاتیس طبقه آسانسور

 

نمایشگر گرافیکی طبقه آسانسور

نمایشگر گرافیکی طبقه آسانسور

 

نمایشگر ریزشی آسانسور

نمایشگر ریزشی طبقه آسانسور