• پیاده سازی تلفن اضطراری TL۱۰۱H آسانسور روی پنل های شستی استیل داخل کابین آسانسور

پنل های کـابینی که این مدل تلفــن را دارند دارای دریچه ای در بالای کلیدهای آسانسور و زیر دریچه نور اضطراری می باشند که تلفن داخل آن و همسطح با بدنه استیل پنل کابین قرار می گیرد. این تلفن ها امــکان پیاده سازی روی انواع پنــل های استیل را دارند. تلفن نصــب شده در این پنل های شستی TL۱۰۱H می باشنــد که برای آگاهی از مشخصات فنی این تلفن به توضیحات تلفن TL۱۰۱H مراجعه شود.

  • تلفن اضطراری توکار کابین آسانسور 
    TL۱۰۱H