• پیاده سازی یکپارچه تلفن تاچ اضطراری آسانسور و سیستم کنترل تردد رمزی (کدینگ) روی پنل های تاچ داخل کابین آسانسور

یکی از بهترین و اصولی ترین روش ها، پیاده سازی تلفن های تاچ روی پنل های شستی لمسی می باشد. این تلفن عــلاوه بر عمر بسیـار بالا و زیبایی آن به علــت یکپارچه پیاده شدن روی پنــل های تــاچ دارای امکانات متفاوت و خوبی است. این دسته از تلفن ها می تـوانند فقط بصورت تلفن و یا همراه با سیستم محدود کننده دســـترسی به آسانسور بـاشند. بترتیبی که می توان عـــلاوه بر تمـــاس تلفنی در مــواقع اضطراری کاربرد مفید دیگری نیز داشته باشند.
با نمونه هــای دارای سیستم محدود کننده این تلفن ها مـی توان روی توقف های آســانسور رمزی قرار داد تا هـر فــردی نتواند از آسـانسور استـفاده نماید. راهنمای فارسـی همـراه این تلفن به سـاکنین هر توقف آسانسور این اجازه را می دهد که رمز هر طبقه را مستقل از سایر طبقات تعیین کنند یا در موارد لزوم ماننــد جشـــن ها، جلســات و ... رمز توقف مربوط بخــود را حذف نمایند و اجازه دســترسی توقف آسانسور خود را مستقـل از سایر توقــف ها آزاد نمایند. عملــکرد این سیستم محــدود کننده می تواند جهت جلوگیری از سرقت از طریق آسـانسور و یا تردد و ترافیک های بی مورد در طبقات در جهت کاهش استهلاک آسانسور و صرفه جویی مـالی و زمـانی بسیار مفید باشد. این تلفن های لمسی دارای بلندگویی بسیار قوی هستند که بر اساس صلاحدید سفــارش دهنده آن مــی توان روی پنل (بصورت توکار) و یا در سقف کابین قرار گیرند تا صدایی واضح و رسا داشته باشند.

  • بلندگوی اکسترنال برای تلفن های تاچ